Back

ⓘ Onderwys
                                               

Onderwys

Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe oordeel en goed ontwikkelde wysheid. Een van die grondliggende aspekte van onderwys is die oordrag van kultuur van geslag tot geslag. Onderwys fasiliteer die verwesenliking van selfpotensiaal en verborge talente van n indiwidu. Dit is n toepassing van pedagogie, n vak wat betrekking het op die teoretiese- en toegepaste navorsing wat verband hou met leer en onderrig en staatmaak op ander dissiplines soos sielkunde, filosofie, rekenaarw ...

                                               

Departement van Basiese Onderwys

Die Departement van Basiese Onderwys is een van die departemente van die Regering van Suid-Afrika. Hulle is verantwoordelik vir primêre en sekondêre onderwys in Suid-Afrika. Die departement is in 2009 geskep na die verkiesing van president Jacob Zuma, toe die voormalige Departement van Onderwys onderverdeel is. Die politiese hoof van die departement is die Minister van Basiese Onderwys. Vanaf Mei 2009 beklee Angie Motshekga die posisie. Die departement se hoofkantoor is in die Sol Plaatje-huis, wat vernoem is na die skrywer Sol Plaatje, in Pretoria. In die nasionale begroting van 2010 het ...

                                               

BCVO

Die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys is ’n onderwysinstelling in Suid-Afrika wat primêre en sekondêre onderwys in Afrikaans en die Calvinistiese tradisie bied. Daar is tans 40 geaffilieerde skole in Suid-Afrika - hoofsaaklik in die Vrystaat en voormalige Transvaal - met ongeveer 2100 kinders wat by die verskeie skole hul opvoeding ontvang. Die aanbieding voldoen aan die staatskurrikulumvereistes, maar gebruik tot n mate eie leermateriaal wat poog om christelike en volkseie Afrikanergerigte uitgangspunte te handhaaf. Die Independent Examination Board IEB se Afrikaanstalige matrieke ...

                                               

Montessori-onderwys

Montessori-onderwys is n individualistiese onderrigmetode vir voorskoolse en laerskoolkinders. Dit is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori en het veral op die gebied van die voorskoolse onderwys n groot invloed uitgeoefen. Montessori-onderwys is n onderrigmetode wat hoofsaaklik gemik is op kinders tussen die ouderdomme van 3 en 12 jaar en is gebaseer op die individualisering van die onderwys. Die metode is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori 1870-1952. wat ook die eerste vroulike dokter in Italie 1896 was. Sy is in 1898 aangestel as direktrise van n o ...

                                               

Wet op Bantoe-onderwys

Die Wet op Bantoe-onderwys, No. 47 van 1953, is deur Suid-Afrika se Parlement goedgekeur en op 5 Oktober 1953 deur die goewerneur-generaal onderteken. Dit sou in werking tree op ’n datum deur die goewerneur-generaal in ’n proklamasie bepaal. Die wet is voorafgegaan deur ’n kommissie, bekend as die Eiselen-kommissie, wat aangestel is om ’n plan te beraam vir die onderwys en opleiding van swart kinders. In 1976 sou die wet, veral die toepassing daarvan, blameer word vir die skoliere se oproer in Soweto. Die Onderwysbeleid van die Nasionale Party onder Verwoerd word dikwels gekritiseer deur d ...

                                               

Onderwys in Suid-Afrika

Suid-Afrika het n 3-vlak stelsel van onderwys waar leerlinge in n primêre skool begin, gevolg deur hoerskool en daarna tersiêre onderwys in die vorm van universiteite en universiteite van tegnologie. In 2010 was daar 12 3 miljoen leerlinge, 386 000 onderwysers en ongeveer 48 000 skole 8 onderwysers per skool gemiddeld - insluitend 390 Skole vir Spesiale Behoeftes en 1000 geregistreerde private skole in Suid-Afrika. Amptelik word Graad 1 tot 7 in laerskole aangebied en Graad 8 tot 12 in hoerskole. Op diskresie van die skool kan n Graad 0 en 13 ook aangebied word. Skoollewe strek oor 13 jaar ...

Uitkomsgebaseerde onderwys
                                               

Uitkomsgebaseerde onderwys

Uitkomsgebaseerde onderwys is n opvoedkundige filosofie wat sê dat onderwys gerig behoort te wees om sekere spesifieke uitkomste tot gevolg te hê - spesifiek, dat dit studente n spesifieke minimumvlak van kennis en vaardighede gee. Verder moet kurrikula en metodes ontwerp word om hierdie uitkoms te produseer, of om studente sulke kennis en vaardighede te gee. Daarom moedig UGO opvoeders aan om opvoedkundige programme te beoordeel volgens hulle uitkomste.

Système universitaire de documentation
                                               

Système universitaire de documentation

Die système universitaire de documentation of SUDOC is n stelsel wat deur die biblioteke van Franse universiteite en instellings vir hoer onderwys gebruik word om die dokumente wat in hul besit is, te identifiseer, op te spoor en te bestuur. Die katalogus, wat byna 13 miljoen verwysings bevat, stel studente en navorsers in staat om in meer as 3 400 dokumentasiesentrums na bibliografiese en liggingsinligting te soek. Dit word deur die Bibliographic Agency for Higher Education onderhou.

Kollege
                                               

Kollege

n Kollege is n onderwysinstelling of n deel van n universiteit. n Kollege kan n tersiêre opvoedkundige instelling wees wat grade toeken, of n onafhanklike instelling wat beroepsgerigte onderwys verskaf, of deel vorm van n kollegiale universiteit.

Leerling
                                               

Leerling

n Leerling is iemand wat n les volg by n leraar. Die laagste graad in die vrymesselary. Sien leerling vrymesselary. en by n leermeester om hom-/haarself in die kunste te bekwaam. n Dissipel is n volgeling en word veral gebruik vir die twaalf leerlinge van Jesus van Nasaret. n Student is n ouer leerling wat aan n universiteit studeer. In die tyd van die gilde was n leerling in opleiding by n meester om n beroep te leer. Die woord leerder word gebruik vir n jong leerling aan n skool.

Rektor
                                               

Rektor

n Rektor is n akademiese, politieke of religieuse administrateur wat na die belange van die instansie waarvan hy in beheer is omsien. Die termyn en kantoor van n rektor word n rektoraat genoem.

Student
                                               

Student

n Student is n leerder, of iemand wat lesings by n onderwysinstansie bywoon. Die term word algemeen gebruik om na leerders by n universiteit te verwys, terwyl leerders op skool eerder as leerlinge bekend staan.

Wikiversity
                                               

Wikiversity

Wikiversity is n projek van die Wikimedia Stigting wat gratis leermateriaal aan besoekers beskikbaar stel. Die webwerf is n wiki, en kan deur enige iemand aangepas en bygewerk word. Wikiversity ondersteun n verskeidenheid van tale, waaronder Engels, Duits en Italiaans. Daar is tans geen Afrikaanse-materiaal beskikbaar nie, maar enige belangstellende kan inspring ook Afrikaanse leermateriaal daar skep.